جنگل حاتم بيك

جنگل حاتم بيك


جنگل حاتم بيك با مساحت حدود ۱۹۸ هكتار درجنوب غرب شهرستان مشكين شهر قرار گرفته است . در سال ۷۱-۷۰ مركز تحقيقات تبريز متوجه خشكيدگي درختان بلوط اين جنگل گرديد و در پي آن بازديدهايي توسط مهندس عارفي پور و هيات ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي صورت گرفت و نتيجه بصورت گزارش و ارائه سخنراني در اسفند ۸۱ با حضور كارشناسان و اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقات جنگلها و مراتع و ادارات كل منابع طبيعي سراسر كشور در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ( اتوبان تهران ـ كرج )بيان شد .در اين جلسه عوامل مخرب و بيماريهاي تشخيص داده شده ذكر و از حذف درختان آلوده بعنوان يك روش مقابله و پيشگيري از گسترش آفت ياد شد. اين گزينه توسط اداره منابع طبيعي اردبيل بعنوان اقدام مقابله برگزيده شد و برداشت و خروج پايه هاي آلوده به پيمانكار و با هدف زغال گيري واگذار گرديد. اما گفته هاي مردم روستا از خروج كاميون كاميون چوبهاي درختان سالم بجاي خشكيده ها و بيمارها حكايت مي كند .

/ 0 نظر / 9 بازدید