كوههاي محدوده شهرستان مشكين شهر

توضيحات دهستان بخش فاصله تامركز شهرستان مشكين شهر ارتفاع نام كوه رديف
رودخانه مشكين شهر از اين كوه سرچشمه ميگيرد شعبان مركزي 25km 2485 آت قجلي 1
ارشق مركزي 45 km 2212 آرالا گالاسي داغ 2
از ارتفاعات سبلان بشمار مي رود لاهرود مركزي 20 km 2922 آق مسجد 3
ارشق غربي ارشق 28 km 1585 آل قيسي 4
نام ديگر اين كوه آق داغ است دشت مركزي 15 km 1282 ارشق 5
ارشق غربي ارشق 40 km 1745 اسد داغي 6
از ارتفاعات سبلان بشمار مي رود مشكين غربي مركزي 18 km 2662 اغلان داغ 7
مشكين شرقي مركزي 13 km 1007 اوچ قارداش 8
صلوات ارشق 50 km 1935 اوجي داش 9
ارشق شمالي ارشق 48 km 1919 اورتا گوزي 10
اين كوه درمرز ايران و آذربايجان قرار دارد ارشق مركزي ارشق 14 km 2348 اوغلان گالاسي 11
ارشق مركزي ارشق 13 km 2090 اويستي 12
اين كوه درمرز ايران و آذربايجان قرار دارد ارشق مركزي ارشق 17 km 2010 ايستي داغي 13
يافت ارشق 41 km 1426 بابا 14
نقدي مركزي 21 km 1318 بابا داغي 15
لاهرود مركزي 20 km 1278 بزو داغي 16
ارشق غربي ارشق 26 km 1323 پير 17
رودخانه قره سو از دامنه شمالي اين كوه مي گذرد نقدي مركزي 27 km 1351 پير داغي 18
لاهرود مركزي 23 km 2462 تندورلو 19
ارشق غربي ارشق 35 km 1410 توراب 20
ارشق مركزي ارشق 10 km 1934 توربه گوني داغي 21
نام ديگراين كوه كچل تپه سي است صلوات ارشق 50 km 1434 تورپاق تپه سي 22
اين كوه درمرز ايران و آذربايجان قرار دارد ارشق مركزي ارشق 12 km 1906 تولكي داغي 23
نام ديگر اين كوه صلوات است ارشق غربي ارشق 40 km 1854 توله سر 24
بخشي از رود خانه جمال آباد از اين كوه سرچشمه مي گيرد مشكين غربي مركزي 19 km 3088 چالداغ 25
از ارتفاعات سبلان بشمار مي رود شعبان مركزي 23 km 2387 چكي چاي 26
يافت ارشق 37 km 992 دارنو 27
ارشق شمالي ارشق 48 km 1805 داشلي گوني داغ 28
صلوات ارشق 50 km 1651 دليك داش 29
ارشق غربي ارشق 35 km 1523 ساري داغ 30
لاهرود مركزي 13 km 2225 ساري كهل 31
رودخانه قره سو از دامنه هاي جنوبي اين كوه سرچشمه مي گيرد مشكين شرقي مركزي 13 km 1063 سوورن 32

توضيحات دهستان بخش فاصله تامركز شهرستان مشكين شهر ارتفاع نام كوه رديف
از ارتفاعات سبلان بشمار مي رود شعبان مركزي 26 km 2002 شرفخانه 33
لنگان دردامنه شرقي و جاده اردبيل –گرمي در شرق اين كوه قرار دارد ارشق ارشق 50 km 1610 شون دره سي داغ 34
از ارتفاعات سبلان بشمار مي رود شعبان مركزي 30 km 2683 قاشقا داغ 35
استخر طبيعي قره گل در شمال غربي اين كوه قرار دارد مشكين شرقي مركزي 14 km 2783 قبله داغي 36
در دامنه اين كوه جنگلهاي طبيعي بنام قره آغاج لو گسترده شده است صلوات ارشق 43 km 2224 قراول 37
رود خانه قره سو از دامنه هاي شرقي اين كوه مي گذرد يافت ارشق 30 km 922 قره داغ 38
مشكين شرقي مركزي 18 km 1428 قره سبلان 39
اين كوه درمرز ايران و آذربايجان قرار دارد ارشق ارشق 15 km 2321 قز گالاسي 40
ارشق مركزي ارشق 10 km 1931 قزل گوني داغ 41
لاهرود مركزي 14 km 1085 قشقا داش 42
ارشق شمالي ارشق 45 km 1610 قطور داغي 43
ارشق غربي ارشق 30km 1758 قلدركهلي 44
دره مظفر يوردي در دامنه شمالي اين كوه قرار دارد صلوات ارشق 50 km 1788 قلعه 45
ارشق مركزي ارشق 11 km 1944 قزل داغ 46
مشكين شرقي مركزي 16 km 1286 قورشا خلي 47
ارشق غربي ارشق 22 km 1478 كرمعلي 48
دشت مركزي 14 km 1316 كلن سر 49
از ارتفاعات سبلان بشمار مي رود شعبان مركزي 15 km 1094 گچي گزر 50
از ارتفاعات سبلان بشمار مي رود شعبان مركزي 24 km 2370 گلكعلي داغ 51
از ارتفاعات سبلان بشمار مي رود مشكين شرقي مركزي 5 km 2485 گوداغ 52
نقدي مركزي 21 km 1677 هند داغي 53
ارشق غربي ارشق 30 km 1709 مير عزيز 54
از ارتفاعات سبلان بشمار مي رود لاهرود مركزي 18 km 4392 هرم داغ 55
از ارتفاعات سبلان بشمار مي رود مشكين غربي مركزي 20 km 2907 هفته 56
در دامنه شمال شرقي اين كوه جنگلهاي حاتم وكوله واقع شده است شعبان مركزي 25 km 2223 ييلاق جبلو 57


منبع :فرهنگ جغرافيايي كوههاي كشور

/ 0 نظر / 33 بازدید